Informacje o projekcie

Projekt pn. „Tęczowa Kraina – przedszkole skutecznie wyrównujące szanse edukacyjne” otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 –2020 Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.1. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej.

 

Grupa docelowa:

– dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczające w roku szkolnym 2019/20 do przedszkola Tęczowa Kraina- 85 osób,

– rodzice lub opiekunowi prawni dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczający do przedszkola Tęczowa Kraina- 18 osób,

– nauczyciele i pracownicy pedagogiczni przedszkola Tęczowa Kraina- 15 osób.

 

Cel główny projektu:

Zwiększenie do 06.2020 szans edukacyjnych uczniów 85 (42K) TK ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych (6K, 12M) poprzez zwiększenie oferty zajęć specjalistycznych oraz rozwijających kompetencje kluczowe oraz nabywanie specjalistycznych kompetencji i kwalifikacji przez nauczycieli przedszkola.

 

Harmonogram zajęć:

 

Dokumenty rekrutacyjne: